انجمن داوطلبان خدمات اجتماعي - 1

Renewable Energy       لازمة ارائه برنامه منسجم وگسترده براي کليه مددجويان آزاد شدة نيازمند،  ايجاد انجمني مردمي وغيردولتي است که زمينه مشارکت اجتماعي را در برنامه هاي عام المنفعه وخيريه فراهم نمايد 

ادامه مطلب...

سایت انجمن داوطلبان خدمات اجتماعی به زندانیان آزاد شده از زندان(نسخه آزمایشی)

مقدمه

بررسی ها نشان می دهند که احتمال ارتکاب مجدد جرم، تداوم رفتارهای مجرمانه و بازگشت مجدد به زندان در بین زندانیان آزاد شده گاهی به بیش از 60درصد می رسد.این پدیده را چگونه باید تحلیل کرد؟ آیا می توان گفت و نتیجه گرفت که مجرمین غیر قابل اصلاح هستند و فردی که یک با مرتکب جرمی شده مادام العمر به این رفتار ادامه خواهد داد؟

آیا می توان این تکرار جرم را به ناکارآمدی نظام و برنامه های اصلاح و تربیت در نظام عدالت و زندانها نسبت داد؟ آیا می توان گفت سیستم های اصلاح و تربیت درست کار نمی کنند؟

آیا می توان علل و عوامل دیگری را هم در این زمینه موثر دانست؟

تجارب و پژوهش ها نشان می دهند که گرچه برخی از مجرمین به دلیل اختلالات غیر قابل درمان ژنتیک مرتکب جرم می شوند، اما این نسبت بسیار کوچک است و نمی تواند این پدیده را توجیه کند.

عوامل مربوط به ناکارآمدی نظام ها و مراکز اصلاح و تربیت نیز غیرقابل انکار است و بدیهی است که گاهی این سیستم هاو برنامه های آنها خیلی اثربخش نیستند.اما برای توجیه کامل پدیده کافی نیستند. بنابراین دسته ای دیگر از عوامل را حتماً باید مورد توجه قرار داد و این عوامل را باید خارج از فرد و خارج از نظام عدالت ردیابی کرد. این عوامل بیشتر ریشه در شرایط اجتماعی، خانوادگی و اقتصادی زندانیان آزاد شده دارد.

برای کاهش میزان رفتارهای مجرمانه و تکرار جرم، نهادهای حمایتی، تربیتی و فرهنگی و حلقه های واسطی لازم است تا در بازگشت مجدد مددجویان به جامعه و استقرارشان ورود به یک زندگی بدون جرم، سالم و مولد آنان را یاری و این فرآیند را تسهیل نماید.


لازم به توضيح است هرچند موسسه هايي با نام مراکز مراقبت بعداز خروج، تحت نظارت سازمان زندانها از سال  1378 تاسيس شده و  اين وظيفه مهم را بر عهده دارد. ولي از آنجاييکه اعتبارات اين مراکز از منابع دولتي (اعم از نيروي انساني و منابع مالي ) است، بنابراين محدوديتهاي زيادي در برنامه هاي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جهت حمايت بخش عمده اي از مددجويان  آزاد شده وجود دارد . در نتيجه اين مراکز به تنهايي  قادر نيستد تمامي مددجويان نيازمند را  تحت پوشش برنامه هاي حمايتي خود قرار دهند.


لازمة ارائه برنامه منسجم وگسترده براي کليه مددجويان آزاد شدة نيازمند،  ايجاد انجمني مردمي و غيردولتي است که زمينه مشارکت اجتماعي را در برنامه هاي عام المنفعه و خيريه فراهم نمايد وبعنوان موسسه اي حمايتي تکميل کنندة فعاليتهاي مراکز مراقبت بعداز خروج باشد. بر اين اساس خلاء تاسيس و راه اندازي  موسسه اي غير دولتي (NGO)که زمينه مشارکت اجتماعي اقشار و آحاد جامعه را که درجهت امداد رساني وجامعه پذيری مجدد اين قشر آسيب ديده وآسيب رسان فراهم مي کند احساس گرديد و در دستور کار موسسان اين انجمن قرار گرفت.
بطور کلي فعاليتهاي اين انجمن غير سياسي و غير انتفاعي بوده و ضمن رعايت کامل قوانين جمهوري اسلامي دقيقاً طبق اين اساسنامه فعاليت خواهد نمود.اين انجمن از نوع موسسات حمايتي مطابق با بند( الف) ماده 2 آئين نامه اصلاحي ثبت تشکيلات و موسسات غير تجارتي مصوب 5/5/1337 موضوع مواد 584و585 قانون تجارت و آيين نامه شماره 27862/ت 31281ه  تاريخ 8/5/1384مصوب هيئت محترم وزيران مي باشد و محدوده فعاليت آن در سطح ملي است.اين انجمن درسال 1386 ضمن دريافت مجوز از وزارت کشور  درهمان سال تاسيس و باشمارة ثبت 21601 فعاليتهاي خود را آغاز نموده است.


اين انجمن  موسسة حمايتي است که مهمترين وظيفه آن تحت پوشش قرار دادن اقشار آسيب ديده اجتماعي است که به علل مختلف اقتصادي - اجتماعي و خانوادگي  مرتکب جرم وبزه شده اند وتمايل دارند پس ازآزادی از زندان ، با همت  وتلاش خود وياري مددکاران، زمينه اصلاح و توانمند سازی اجتماعي خود را فراهم کنند.
در واقع  اين انجمن همانند پلي ميان زندان وجامعه است وتلاش مي کنند باهمکاری وهمدلي ميان  مددجويان وکارشناسان مراکز ضمن پيشگيری از آسيب های اجتماعي مجدد، بسترهای جامعه را برای پذيرش خانوادگي  واجتماعی مددجويان  مهيا  کنند
هدف از تاسيس انجمن داوطلبان خدمات اجتماعي چيست  ؟
مهمترين هدف اين انجمن باز تواني اجتماعي ،پيشگيری از وقوع مجدد جرائم  وبازگشت سعادتنمدانه مددجويان به زندگي سالم اجتماعي است ،که جهت رسيدن به اين اهدف برخي امکانات شامل ارائه خدمات مددکاري وروانشناسي جهت تقويت وارتقاء اعتماد بنفس ،حمايت اقتصادی - اجتماعي مددجويان بخصوص در روزهای اوليه پس از آزادی وپيگيری زمينه اشتغال آنها در حرفه ای شرافتمندانه است.

هدف كلي انجمن:
 پيشگيري از ارتکاب مجدد جرم و كاهش احتمال بازگشت به زندان (كاهش جمعيت كيفري زندانها).
اهداف فرعي انجمن :
  الف-  کليات: شناسايي زندانيان آزاد شده از زندان از طريق مرکز دولتي مراقبت پس از خروج و ارائه خدمات اجتماعي به افراد آزاد شده و خانوادة آنان در راستاي توانبخشي جامعه محور

ب-  روش اجراي هدف:  

1) شناسايي زندانيان آزاد شده از طريق معرفي مرکز دولتي مراقبت پس از خروج.

2 ) تشکیل پروندة شخصيتي براي افراد معرفي شده. 

3) مصاحبة و مشاوره و بازديد منزل و نياز سنجي.

4) اعمال برنامه هاي پيشنهاد شده و اولويت دار از سوي کارشناسان از قبيل: آموزش فني و حرفه اي ، آموزش مهارتهاي زندگي اجتماعي،اعطاء وام خوداشتغالي، توانمند نمودن خانواده از طريق ايجاد شغل براي ديگر اعضاء خانواده .

5) اعمال برنامه هاي مراقبتی براي افراد داراي بيماري هاي خاص، داراي رفتارهاي پر خطر، و افراد داراي بيماري هاي پرخطر از طريق هماهنگي با مراکز مراقبتهاي ويژه .

6) مساعدت به وضعيت تحصيلي فرزندان زندانيان آزاد شده


7) تامين هزينة درمان، کمک هزينة مسکن، مساعدت هاي موردي، تامين جهيزيه فرزندان افراد تحت پوشش.
تبصره: به دليل ويژگيهاي فردي و شخصيتي افراد داراي رفتارهاي پر خطر لزوماً اقدامات مددکاري اين گروه و اخذ خدمات اجتماعي از طريق نهادهاي اجتماعي توسط مددکاران خبره اين انجمن انجام خواهد شد.


وظايف انجمن داوطلبان خدمات اجتماعي چيست ؟
1 - ايجاد زمينه لازم جهت : - کارآموزی -  اشتغال -  ازدواج -  ادامه تحصيل-  تامين مسکن-  اعطاء تسهيلات بانکی
2- ارائه خدمات به مددجويان در امور : آموزش -  بهداشت و درمان -  اجتماعی - حقوقی -  فرهنگی-  مذهبی
3- نظارت بر رفتار مددجويان در مراحل اوليه آزادی و ارتقاء سطح دانش و فرهنگ ، تربيت و اعتقادات مذهبی آنان از طريق برقراری اردوهای مناسب .