انجمن داوطلبان خدمات اجتماعي - 1

Renewable Energy       لازمة ارائه برنامه منسجم وگسترده براي کليه مددجويان آزاد شدة نيازمند،  ايجاد انجمني مردمي وغيردولتي است که زمينه مشارکت اجتماعي را در برنامه هاي عام المنفعه وخيريه فراهم نمايد 

ادامه مطلب...

سایت انجمن داوطلبان خدمات اجتماعی به زندانیان آزاد شده از زندان(نسخه آزمایشی)

ماده 1
نام: انجمن داوطلبان توزيع خدمات اجتماعي به آسيب ديدگان اجتماعي زندانيان آزاد شده است و در اين اساسنامه بلحاظ رعايت اختصار " انجمن" ناميده مي شود.
ماده 2
نوع فعاليت :کليه فعاليتهاي انجمن غير سياسي و غير انتفاعي بوده و ضمن رعايت کامل قوانين جمهوري اسلامي ايران دقيقاً طبق اين اساسنامه فعاليت خواهد نمود. ضمناً انجمن از نوع موسسات مذکور در بند الف ماده 2 آئين نامه اصلاحي ثبت تشکيلات و موسسات غير تجارتي مصوب 5/5/1337 موضوع مواد 584 و 585  قانون تجارت و آيين نامه شماره 27862/ت 31281ه  تاريخ 8/5/1384مصوب هيئت محترم وزيرانمي باشد و محدوده فعاليت آن در سطح ملي است.
ماده 3
محل: مرکز اصلي انجمن در : استان تهران شهرستان: تهران به نشاني: خيابان آيت الله کاشاني شهرزيبا، سه راهي کن ، جنب کانون اصلاح و تربيت – مرکز ساختمان مرکز مشاوره و مراقبت پس از خروج واقع است ودر صورت لزوم مي تواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در ساير نقاط داخل يا خارج کشور شعبه نمايندگي يادفتر داير نمايد.
ماده 4
تابعيت: انجمن تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و کليه اعضاي آن التزام خود را به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي دارند.
ماده 5
مدت فعاليت انجمن از تاريخ تاسيس به مدت نامحدود مي باشد.
ماده 6
دارايي اوليه انجمن اعم از منقول و غير منقول مبلغ 1000000ريال مي باشد که توسط هيات موسس تماماً پرداخت شده و در اختيار انجمن قرار گرفته است.
ماده 7
هيئت موسس بعد از تاسيس تحت عنوان موسس مسئوليتي در انجمن نخواهد داشت.
ماده 8
اهداف انجمن عبارتند از:
الف: کليات: شناسايي زندانيان آزاد شده از زندان از طريق مرکز دولتي مراقبت پس از خروج و ارائه خدمات اجتماعي به افراد آزاد شده و خانوادة آنان در راستاي توانبخشي جامعه محور
ب: روش اجراي هدف
الف) شناسايي زندانيان آزاد شده از طريق معرفي مرکز دولتي مراقبت پس از خروج
ب) تشکل پروندة شخصيتي براي افراد معرفي شده
ج) مصاحبة و مشاوره و بازديد منزل و نياز سنجي
د) اعمال برنامه هاي پيشنهاد شده  و اولويت دار از سوي کارشناسان از قبيل: آموزش فني و حرفه اي ، آموزش مهارتهاي زندگي اجتماعي،اعطاء وام خوداشتغالي، توانمند نمودن خانواده از طريق ايجاد شغل براي ديگر اعضاء خانواده
ه) اعمال برنامه هاي مراقبتی براي افراد داراي بيماري هاي خاص، داراي رفتارهاي پر خطر، و افراد داراي بيماري هاي پرخطر از طريق هماهنگي با مراکز مراقبتهاي ويژه
و) مساعدت به وضعيت تحصيلي فرزندان زندانيان آزاد شده
ز: تامين هزينة درمان، کمک هزينة مسکن، مساعدت هاي موردي، تامين جهيزيه فرزندان افراد تحت پوشش
تبصره: به دليل ويژگيهاي فردي و شخصيتي افراد داراي رفتارهاي پر خطر لزوماً اقدامات مددکاري اين گروه و اخذ خدمات اجتماعي از طريق نهادهاي اجتماعي توسط مددکاران خبره اين انجمن انجام خواهد شد.
فصل دوم: ساختار(رکن و غير رکن)
ماده9:
ساختار
ارکان انجمن عبارتند از 1- مجمع عمومي  2- هيات مديره       3- بازرسان.
غير رکن : انجمن هيئت موسس و کميته های تخصصی ـ شوراهای مشورتی
وظايف هيات موسس:
1.    انجام اقدامات اوليه انجمن براي تاسيس
2.    تهيه و اصلاح اساسنامه در صورت لزوم
3.    انتخاب اعضاء هيات امناء
الف: مجمع عمومي
ماده 10
مجمع عمومي عبارتست از اعضاء هيات امناء که به تعداد 7 نفر تشکيل و عاليترين مرجع تصميم گيري که به صورت عادي يا فوق العاده تشکيل مي شود.


ماده 11
چناچه ادامه همکاري هر يک از اعضاء هيات امناء بعلل: فوت، عزل يا استعفاء غير ممکن شود هيات امناء شخص واجد شرايط و مورد اعتماد ديگري را با راي اکثريت اعضا به عنوان عضو هيات امناء انتخاب مي نمايد.
ماده 12
مجمع عمومي عادي هيات امناء سالي يکبار در ارديبهشت ماه تشکيل خواهد شد. براي رسميت جلسه حضور نصف بعلاوه يک اعضاء جهت تصويب هر موضوعي نيز راي موافق اکثريت اعضا حاضر ضرورت دارد.
در صورتي که در دعوت نخست، اکثريت حاصل نشد، جلسه دوم به فاصله 15 روز تشکيل و با هر تعداد اعضاء حاضر، جلسه رسميت خواهد يافت.
مجمع عمومي هيات امناء ممکن است بصورت فوق العاده در هر زمان به تقاضاي هيات مديره انجمن بازرس (بازرسان) يا يک سوم اعضاي هيات امناء تشکيل گردد.
ماده 13
وظايف مجمع عمومي عادي:
1-    انتخاب اعضاي هيات مديره و بازرسان (اصلي و علي البدل)
2-    استماع و رسيدگي به گزارش هيات مديره و بازرس( بازرسان)
3-    تعيين خط مشي کلي انجمن
4-    بررسي و تصويب يا رد پيشنهادهاي هيات مديره
5-    تعيين عضو جانشين هيات امناء طبق مندرجات ماده 11
6-    تصويب تراز نامه و بودجه انجمن
7-    تعيين روزنامه کثيرالانتشار جهت درج آگهي ها و دعوتنامه ها
8-    عزل بعضي ياکل اعضاء هيات مديره و بازرسي و انتصاب اعضاء علي البدل
تبصره: مجمع عمومي عادي مي تواند بصورت فوق اعلاده تشکيل شود، در اين صورت وظايف و شرايط تشکيل مجمع همان است که در مجمع عمومي عادي ذکر گرديده.
ماده 14
مجمع عمومي فوق العاده با شرايط زير تشکيل خواهد شد.
1-    با درخواست اکثريت اعضاء هيات مديره، يا بازرس(بازرسان)
2-    با درخواست يک سوم اعضا
تبصره1- دعوت براي مجمع عمومي فوق العاده کتبي بوده و حداقل 15 روز قبل از تشکيل آن به اطلاع اعضاء خواهد رسيد.
تبصره 2- مجمع عمومي فوق العاده جهت رسميت همان شرايط مجمع عمومي عادي را خواهد داشت.
تبصره 3- تصميمات مجمع عمومي فوق العاده با تصويب دو سو م اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ماده 15
وظايف مجمع عمومي فوق العاده :
1-    تصويب تغييرات اساسنامه
2-    بررسي و تصويب يا رد انحلال انجمن
3-    تغييردر ميزان سرمايه
4-    انحلال قبل ازموعد
ماده 16
جلسات مجامع عمومي توسط هيئت رئيسه اي مرکب از يک رئيس، يک منشي و يک ناظر اداره         مي شوند.
تبصره 1- در صورتي که تمام يا برخي از کانديداهاي هيئت مديره و بازرس از اعضاي هيئت امنا باشند کانديداهاي اعضا هيئت رئيسه نبايد از بين کانديداهاي فوق الذکر انتخاب شود.
ماده 17
ب:هيئت مديره:
انجمن داراي هيات مديره مرکب از 5 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو علي البدل خواهد بود.
تبصره1- جلسات هيات مديره با حضور اکثريت اعضا رسميت يافته و تصميمات متخذه با اکثريت آراء معتبر خواهد بود.
تبصره 2- شرکت اعضاي هيات مديره درجلسات آن ضروريست و غيبت هر يک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلي تا سه جلسه متوالي يا شش جلسه متناوب در حکم استعفاي عضو غايب خواهد بود.
تبصره 3- دعوت از اعضاي هيات مديره مي بايست با دعوت کتبي بهنشاني عضو هيات مديره حداقل 48 ساعت قبل از تشکيل جلسه ابلاغ شود.
تبصره 4- انتخاب مجدد هيات مديره بلامانع است.

ماده 18
در صورت استعفاء يا فوت يا سلب شرايط از هر يک از اعضاي هيات مديره يا بازرس عضو علي البدل براي مدت باقيمانده هيات مديره يا بازرسي بجاي عضو اصلي انجام وظيفه خواهد نمود.

ماده 19
هيات مديره علاوه بر جلساتي که بطور مرتب و حداقل هر ماه يکبار تشکيل خواهد داد بنابه ضرورت با دعوت کتبي يا تلفني رئيس يا نائب رئيس تشکيل جلسه فوق العاده خواهد داد.

ماده 20
اعضاي هايت مديره در اولين جلسه اي که بعد از انتخاب شدن تشکيل مي دهند از بين خود يک نفر رئيس و يک نفر نائب رئيس و يک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود، حدود اختيارات آنها را هيات امنا مشخص مي نمايد.
تبصره 1- هيات مديره در هرموقع ميتواند افراد فوق الذکر را از سمت هاي مذکور عزل کند
تبصره 2- هيات مديره در صورت لزوم مي تواند سمت هاي ديگري براي ساير اعضاء تعريف نمايد.
ماده 21
هيئت مديره براي مدت 2 سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد هيات مديره براي دوره هاي بعدي بلامانع بوده و هيات مديره موظف است حداکثر 3 ماه قبل از پايان تصدي خود از مجمع عمومي عادي هيات امناء بمنظور انتخابات هيات مديره جديد دعوت نمايد. هيات مديره حداقل ده روز قبل از پايان تصدي خود نتيجه انتخابات رابه مراجع ذي ربط و ذي صلاح اعلام خواهد نمود.
ماده 22
هيات مديره نماينده قانوني انجمن بوده و وظايف و اختيارات آن در چارچوب اساسنامه بشرح ذيل       مي باشد:
حفظ و حراست اموال منقول و غير منقول، رسيدگي به حسابهاف پرداخت ديون و وصول مطالبات، اجراي مصوبات مجامع عمومي، افتتاح حساب در بانکها طي انجام تشريفات قانوني، تعقيب جريانات قضايي و مالياتي و ثبتي در کليه مراحل قانوني در محاکم، تعيين حکم و تعيين وکيل و عزل آن، قطع و فصل دعاوي از طريق سازش( مصالحه) و در صورت اقتضاء تفويض وواگذاري تمام يا قسمتي از اختيارات خود به هر شخص ديگر اعم از حقوقي يا حقيقي با حق توکيل. بطور کلي هيئت مديره مي توان هر اقدام و معامله اي را که ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که مستلزم تصويب مجمع عمومي مي باشد بنام انجمن انجام دهد.
تبصره 1: جز درباره موضوعاتي که به موجب مفاد اين اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص هيات امنا است، هيات مديره کليه اختيارات لازم براي اداره امور را مشروط به رعايت حدود اهداف انجمن دارا مي باشد.
ج: بازرسان
ماده 23
مجمع عمومي عادي يک يا چند نفر را بعنوان بازرس اصلي و بازرس علي البدل براي مدت يکسال انتخاب خواهند نمود.
تبصره 1: انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.
ماده 24: وظايف بازرس به شرح ذيل است
1-    براي کليه اسناد و اوراق مالي و تهيه گزارش براي مجمع عمومي
2-    مطالعه گزارش سالانه هيات مديره اعم از مالي و غير مالي و تهيه گزارش عملکرد براي اطلاع مجمع عمومي
3-    گزارش هر گونه تخلف هيات مديره ازمفاد اساسنامه به هيات امنا
4-    اظهار نظر کتبي درباره صحت صورت دارايي، عمکلرد و مطالب و اطلاعاتي که مديران در اختيار مجمع عمومي گذاشته اند
5-    ساير وظايفي که قانون تجارت به عهده بازرس قرار داده است
تبصره: بازرس مي تواند بدون داشتن حق راي در جلسات هيات مديره شرکت نمايد.
تبصره: انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است
ماده 25
بازرس مي تواند در هر موقع هر گونه رسيدگي و بازرسي را در مورد عمليات انجمن انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسيدگي قرار دهد و در صورت لزوم تقاضاي تشکيل جلسه فوق العاده مجمع عمومي را بنمايد.
ماده 26
در صورت فوت يااستعفا يا معذوريت بازرس اصلي يا سلب شرايط از او بازرس علي البدل به جاي او انجام وظيفه خواهد نمود.
ماده 27
هيات مديره ،مدير عامل و بازرسان تا زماني که جانشين آنها از سوي مجمع عمومي انتخاب نشده است به مسئووليت خود باقي خواهند بود. بديهي است اين مدت نمي تواند بيش از شش ماه پس از زمان تصدي باشد.
تبصره: در صورت اتمام شش ماه پس از پايان زمان تصدي هيات مديره، مدير عامل و بازرسان مجمع عمومي هيت امناء مي تواند جهت برگزاري انتخابات اقدام نمايد.
ماده 28
اشخاص ذيل نمي تواند بعنوان بازرس انتخاب شوند.
1.    کسانيکه به علت ارتکاب جنايت و يکي از جنحه هاي مذکور در ماده 111قانون تجارت به موجب حکم قطعي از حقوق اجتماعي کلا و يا بعضاً محکوم شده (دوران محکوميت)
2.    مديران و مدير عامل   3.  اقرباء سببي يا نسبي تا طبقه درجه سوم   4. همسر بند(2)
تبصره1: انتخاب مجدد بازرسان بلامانع مي باشد.
ماده 29
هيات مديره مي تواند از بين خود يا خارج يک نفر را به مديرعامل انتخاب نموده و حدود اختيارات و مدت تصدي و حق الزحمه او را تعيين نمايد.
مدير عامل بالاترين مقام اجرايي انجمن است و در حدود اختياراتي که از طرف هيئت مديره به وي تفويض مي گردد نماينده انجمن محسوب شده و از طرف انجمن حق امضاء دارد وعزل وي از اختيارات هيات مديره مي باشد که بايستي مستند و مدلل باشد.
تبصره1: اگر مدير عامل عضو هيات مديره باشد دوره مديريت عاملي او از مدت عضويتش در هيات مديره بيشتر نخواهد بود. ليکن انتخاب مجدد او طبق مقررات اين اساسنامه بلامانع مي باشد.
تبصره2: کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضاي مدير عامل و خزانه دار و در غياب خزانه دار رئيس يا نايب رئيس هيات مديره و مهر انجمن معتبر خواهد بود.
ماده 30
مدير عامل مجري مصوبات مجمع عمومي و هيات مديره بوده و داراي اختيارات و مسئوليت هاي ذيل
 مي باشد.
1-    نمايندگي قانوني موسسه در مراجع رسمي و نهادها و در برابر اشخاص حقيقي و حقوقي
2-    استخدام و عزل و نصب کارکنان موسسه در حدود ضوابط و مصوبات و با تصويب (هيات مديره)
3-    نگهداري دارايي، اموال، حسابها، اسناد و دفاتر موسسه
4-    اعمال اختياراتي که بصورت موردي يا مقطعي از جانب (هيات مديره) به وي تفويض شده باشد.
5-    ارائه پيشنهادهاي لازم در زمينه گسترش، بهبود و هماهنگي در فعاليتهاي انجمن به هيات مديره جهت ارائه به مجمع عمومي.
6-    تهيه پيش نويس ترازنامه، بودجه، خط مشي و گزارش ساليانه جهت بررسي(هيات مديره) و ارسال به مجمع عمومي.
7-    تهيه پيش نويس آئين نامه هاي مورد لزوم جهت طرح و تصميم گيري در (هيات مديره)
8-    نظارت و ايجاد هماهنگي در فعاليت شعب، نمايندگي ها و دفاتر
9-    پيشنهاد برگزاري جلسه مجمع عمومي فوق العاده
10-    انجام ساير وظايف و اختياراتي که طبق آئين نامه هاي مصوب و قانون تجارت به مدير عامل محول شده يا بشود.
ماده 31
حقوق و مزاياي مدير عامل بوسيله هيات مديره تعيين مي شود.
در صورتيکه مدير عامل از اعضاء هيات مديره نباشد بدون داشتن حق راي مي تواند در جلسات هيات مديره شرکت نمايد.
ماده 32
مدت ماموريت مدير عامل از مدت ماموريت خايت مديره تجاوز نخواهد و تغيير يا تجديد اختخاب او نيز بلامانع است بهر صورت مدير عامل در صورت انقضاء ماموريت موظف است تا تعيين جانشين وظايف محوله را انجام دهد.
فصل سوم : بودجه و مواد متفرقه
ماده 33
بودجه انجمن از طريق جمع آوري هدايا، اعانات، قبول وصيت، وقف، حبس، حق عضويت و ساير فعاليتهاي قانوني و مجاز تامين مي شود.
ماده 34
در آمد و هزينه هاي انجمن در دفاتر قانوني ثبت و شرح بيلان آن در پايان هر سال مالي به مراجع ذي ربط ارائه خواهد شد.
تبصره1- انجمن مکلف است کليه در آمدهاي حاصله سالانه را مطابق اساسنامه مصرف اهداف و وظايف نمايد و چنانچه ووهي مازاد بر هزينه هاي انجمن موجود است در حساب مخصوصي بنام انجمن نزديکي از بانکهاي رسمي ايران نگهداري نمايد.
تبصره 2- سال مالي انجمن منطبق باسال شمسي بوده و همواره به پايان اسفند ماه ختم مي شود به استثناء سال مالي اول که از بدو تاسيس لغايت اسفند ماه همان سال خواهد بود.
ماده 35
کليه مدارک، پرونده ها و مکاتبات در دفتر مرکزي انجمن نگهداري مي شود. ترتيب امضاء مکاتبات رسمي را هيات مديره تعيين مي نمايد.
تبصره- مصوبات و صورتجلسات هيات مديره در دفاتر مخصوص بترتيب تاريخ، ثبت و به امضاي اعضاي ذيربط خواهد رسيد.
ماده 36
انجمن مکلف است هر گونه تغيير يا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادر کننده پروانه فعاليت اعلام نمايد.
ماده 37
انجمن مکلف است محل موسهس و تغييرات بعدي آن را به مرجع صادر کننده پروانه فعاليت اعلام نمايد.
ماده 38
انجمن داراي مهر و يا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن باتصويب هيات مديره و برابر مقررات تهيه خواهد شد. هيات مديره مکلف است نمونه مهر و آرم تهيه شده را به مرجع صادر کننده پروانه فعاليت ارسال نمايد.
تبصره- هيات مديره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسئوليت قانوني دارند.
ماده 39
انحلال: در صورت انحلال انجمن مجمع عمومي فوق العاده حداقل 3 نفر را بعنوان هيات تصفيه انتخاب و اين هيات موظف خواهد بود پس از رسيدگي به حسابها و تصفيه بدهي ها و وصول مطالبات باقي مانده و تعيين دارائي مسلم (اعم از منقول و غير منقول) دارائي انجمن رابه تصويب مجمع عمومي فوق العاده رسانده. هيئت مذکور موظف است نتيجه را به مرجع صادر کننده پروانه فعاليت ارائه نمايد.
تبصره1: تصفيه امور مربوط بر طبق قانون تجارت و تصفيه شرکتها صورت خواهد پذيرفت
تبصره 2: هيات تصفيه از بين خود يک نفر را به عنوان مدير تصفيه انتخاب مي نمايد
تبصره 3: مدير تصفيه موظف است يک نسخه از گزارش را به مرجع صدور پروانه ارايه نمايد.

ماده 40
انتشار هر گونه مطبوعه اي پس از کسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و تحصيل پروانه انتشار با رعايت کامل قانون مطبوعات انجام خواهد شد.
ماده 41
مورادي که در اين اساسنامه پيش بيني نشده است وفق عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد
ماده 42
اين اساسنامه مشتمل بر 3 فصل و 42 ماده و 21 تبصره در نشست مورخ هيات موسس و هيات امنا به تصويب رسيد.