انجمن داوطلبان خدمات اجتماعي - 1

Renewable Energy       لازمة ارائه برنامه منسجم وگسترده براي کليه مددجويان آزاد شدة نيازمند،  ايجاد انجمني مردمي وغيردولتي است که زمينه مشارکت اجتماعي را در برنامه هاي عام المنفعه وخيريه فراهم نمايد 

ادامه مطلب...

سایت انجمن داوطلبان خدمات اجتماعی به زندانیان آزاد شده از زندان(نسخه آزمایشی)

1. پزشکان عمومی در تمامی زمینه ها و رشته های پزشکی

2. پزشکان متخصص در تمامی زمینه ها و رشته های پزشکی

3. دندانپزشک

4. روانشناس

5. مددکار اجتماعی

6. مشاور حقوقی

7. آموزگار

8. مربی آموزش های فنی و حرفه ای

9. مربی ورزش

10. کارآفرینان